Contract de comodat auto .2.

CONTRACT DE COMODATPARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. S.C. ……………. S.R.L. cu sediul in ………, str. ……., nr. …., judetul …………., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………….., avand cod fiscal ………………. si cont nr. ………….. deschis la ……………. in calitate de comodatar, reprezentata prin …………..
si
Art. 2. Dl./D-na. ……………., cu domiciliul in ………, str. ……., nr. …., judetul …………., identificat cu B.I. seria ……. nr. ………. in calitate de comodant,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului il constituie imprumutul autoturismului marca ……….. cu nr. de inmatriculare ……………… aflat in proprietatea d-lui/d-nei. ………………, in calitate de comodant, pe care S.C. ………….. S.R.L. se obliga sa il foloseasca ca masina de interventii potrivit scopului sau.

TERMEN

Art. 4. Imprumutul se acorda pe o durata de …… ani, cu incepere de la data semnarii contractului.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 5. Comodantul are dreptul:
– de a primi la scadenta autoturismul imprumutat comodatarului;
– de a exercita, in cazul refuzului de restituire a bunurilor de catre comodatar, actiunea reala in revendicare sau o actiune personala derivata din contract.

Art. 6. Comodatarul are dreptul:
– de a retine bunurile pana la plata cheltuielilor extraordinare, necesare si urgente facute pentru conservarea autoturismului.

Art. 7. Comodantul se obliga:
– sa remita autoturismul la data semnarii contractului, la sediul S.C. ……….. S.R.L.;
– sa restituie cheltuielile facute de comodatar in vederea conservarii autoturismului pe durata contractului;
– sa suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului.

Art. 8. Comodatarul se obliga:
– sa conserve autoturismul imprumutat;
– sa foloseasca autoturismul potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
– sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.

RASPUNDEREA

Art. 9. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea – in tot sau in parte – a lucrului, daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.

DAUNE COMINATORII

Art. 10. In cazul in care comodatarul nu restituie autoturismul la sfarsitul contractului, acesta este obligat sa plateasca comodantului, daune cominatorii in valoare de …………. lei pentru fiecare zi de intarziere.

FORTA MAJORA

Art. 11. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.

INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.
Art. 13. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII

Art. 14. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ……. in 3 exemplare originale, din care unul ramane la comodant, unul la comodatar si unul la notariat.

Semnaturile partilor

COMODATAR,                                                                COMODANT,
S.C. ………….. S.R.L.                                                      Dl./D-na …………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: