Contract depunere Revisal

 CONTRACT DE PRESTĂRI-SERVICII
PENTRU INTOCMIRE SI TRANSMITERE „REVISAL”
Încheiat în baza HG 500/2011 (publicata in MO 372/2011) si in baza OMMFPS 1918/2011, intre:
1). Societatea comercială  ______________________________________________, cu sediul în localitatea ___________, strada _____________ nr.___, bloc ___, scară ____, etaj ___, apartament ___, judeţul/sectorul ______________, înregistrată la Registrul comerţului cu nr.________________, cod fiscal nr.___________, cont bancar nr._______________________ deschis la ___________________________,  legal reprezentată de _________________, în calitate de ___________, denumită în continuare prestator
şi
2). Societatea comercială _______________________________________________, cu sediul în localitatea ___________________, strada _______________ nr.__, bloc __, scară ___, etaj __, apartament ___, judeţ/sector ________, înregistrată la Registrul comerţului cu nr._____________________, cod fiscal nr.________________, cont bancar nr._______________________ deschis la _________________________, legal reprezentată de __________________________, în calitate de ______________, denumită în continuare client
 în următoarele condiţii:
 I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 –  În baza prezentului contract prestatorul se obligă de a presta serviciul de completare si transmitere a Registrului Electronic de Evidenta a Salariatilor (REVISAL).
 II. PREŢUL SERVICIILOR
Art.2 – Pentru serviciile efectuate în baza prezentului contract clientul va plăti prestatorului un onorariu în suma de _____ lei/lună, inclusiv/exclusiv TVA. În cazul în care onorariul se stabileşte în valută, acesta  va fi achitat în lei, la cursul leu/dolar al B.N.R. din ziua efectuării plăţii, până, cel mai târziu, la data de 5 ale lunii următoare.
 III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.3 – Prestatorul se obligă să efectueze lucrările menţionate la art.1 conform normelor legale şi/sau profesionale, la solicitarea clientului, in cazul înregistrării sau încheierii unui contract de munca, sau in cazul oricaror modificari la contractele de munca in vigoare.
Art.4 – Clientul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare pentru buna desfăşurarare a activităţii şi să plătească c/val. serviciilor ce i-au fost prestate la termenele stipulate în contract.
 Obligatii prestator:
 1 – Registrul se întocmeşte în formă electronică, în ordinea angajării, şi cuprinde următoarele elemente:
 –        elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal –CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;
–        data angajării;
–        perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
–       funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte
normative;
–        tipul contractului individual de muncă;
–        durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
–        salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
–       perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de
suspendare în baza certificatelor medicale;
–        data încetării contractului individual de muncă 
2 – Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute de lege, se fac după cum urmează:
–        la angajarea fiecărui salariat, următoarele elemente se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de salariatul în cauză: datele de identificare ale salariatului, data angajării, elementele referitoare la detaşare; funcţia, tipul contractului de muncă, durata normală a timpului de lucru şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
–        salariul, sporurile şi cuantumul acestora se completează şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii hotărâri;
–        elementele privind perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
–        data încetării contractului individual de muncă se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului care a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
–        pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.
–        orice modificare a elementelor cu privire la: datele de identificare ale salariaţilor, perioada detaşării, funcţia, tipul contractului de muncă, durata normală a timpului de lucru şi repartizarea acestuia, salariu, sporuri, se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării (excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ).
3 – Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii;
4 –  Prestatorul este obligat sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor societatii beneficiare cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
5 – Prestatorul nu poate subcontracta, la rândul sau, serviciile de completare şi transmitere a registrului încredinţate de Beneficiar;
 Obligatiile Client:
1 – Beneficiarul se obliga sa transmita in timp util Prestatorului datele necesare completarii la termenul prevazut in normativele in vigoare.
2 – Beneficiarul are obligaţia informării, în scris, a inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii.
 IV. RĂSPUNDERI
Art.5 – Nerespectarea termenului prevăzut la art.2 obligă clientul la plata de penalităţi de _____% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 60 de zile. Dacă clientul nu plăteşte suma datorată şi penalităţile aferente, la expirarea celor 60 de zile contractul se desfiinţează de plin drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei.
Art.6 – Dacă prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate producând astfel prejudicii clientului va fi obligat la plata de daune către acesta care trebuie să acopere atât paguba efectiv produsă, cât şi câştigul nerealizat[1].
Art.7 –  Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una din părţi dă dreptul celeilalte să considere contractul desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţei, cu condiţia anunţării celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte.
Art.8 – În cazul în care clientul este supus procedurii de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, contractul se reziliază de plin drept în condiţiile articolului precedent.
 V. FORŢA MAJORĂ
Art.9 – Forţa majoră, înţeleasă ca eveniment absolut imprevizibil şi insurmontabil de tipul războiului, calamităţilor naturale, restricţiilor legale etc., apără de răspundere partea care o invocă cu condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de cel mult 5 zile de la apariţie; încetarea forţei majore trebuie anunţată cocontractantului tot în termen de 5 zile.
Obligaţiile părţilor sunt suspendate pe durata  forţei majore. Dacă forţa majoră se prelungeşte mai mult de 60 de zile, oricare dintre părţi se poate retrage din contract fără despăgubiri.
 VI. ALTE CLAUZE
Art.10 – Orice neînţelegeri dintre părţi rezultate din prezentul contract sau în legătură cu acesta se vor rezolva – de preferinţă – pe cale amiabilă, în caz contrar vor fi soluţionate prin arbitraj.
Art.11 – Denunţarea unilaterală a prezentului contract este permisă numai după un termen de cel puţin 6 luni de la intrarea sa în vigoare şi numai după anunţarea celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile înainte.
Art.12 – Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi materializat într-un act adiţional.
Art.13 –  Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ___________, începând cu data semnării sale de către ambele părţi, şi se poate prelungi automat cu noi perioade de un an, dacă nici una dintre părţi nu îşi manifestă intenţia de a-i pune capăt, anunţând cealaltă parte cu cel puţin 15 zile înainte.
 Încheiat astăzi ________________, în două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
          PRESTATOR ,                                                       CLIENT,
L.S.                                                                                                                                 L.S.
 

[1] Potrivit art. 13 din OG 65/1994, republicată, limitele răspunderii civile pot fi negociate de către părţile contractante
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: