SALARIU MINIM CETATENI STRAINI INCADRATI IN ROMANIA

Articolul 44 – Viza de lunga sedere pentru angajare in munca 
(1) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor pe baza autorizatiei de munca eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari.
(2) Autorizatia de munca se elibereaza, la solicitarea angajatorului, daca se constata indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) angajatorul face dovada faptului ca desfasoara o activitate legala in Romania, ca nu are datorii si ca a facut o selectie legala, cu prezentarea dovezilor care sa ateste acestea, potrivit prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;
b) strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva, nu are antecedente penale, se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, precum si a celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), f), g) si h), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. c) si e).
(3) Autorizatia de munca nu se acorda strainilor care in ultimii 2 ani au avut un drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri prevazut la art. 43 alin. (2) lit. a).
(4) Oficiul Roman pentru Imigrari emite autorizatia in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii din partea angajatorului. In cazurile in care pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(5) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) autorizatia de munca, eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;
d) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.
(6) Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 30 de zile de la eliberarea autorizatiei. Viza se aproba de Centrul National de Vize, fara a mai fi necesara si obtinerea avizului prevazut la art. 30 alin. (7).

Articolul 49 – Viza de lunga sedere pentru alte scopuri 
(1) Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acorda, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, urmatoarelor categorii de straini:
a) celor detasati de catre:
(i) o companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei, sau la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina, cu acelasi obiect de activitate, daca fac dovada ca nu sunt in raporturi de munca cu o alta persoana juridica romana;
(ii) un angajator cu sediul in strainatate la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre cele doua parti;
b) celor al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
c) celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au calitatea de administrator;
(ii) la data solicitarii nu sunt asociati sau actionari la societatea comerciala in cauza sau la alta persoana juridica romana si nu au avut aceste calitati in ultimii 2 ani;
(iii) la societatea comerciala in cauza nu mai exista un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop;
(iv) societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50.000 euro;
d) celor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat ori in cadrul unui furnizor de formare profesionala acreditat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au incheiat un contract de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat ori in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat;
(ii) dispun de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu net pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
(iii) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor;
e) celor care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au incheiat un contract de voluntariat cu o persoana juridica de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ, denumita in continuare organizatie-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt supravegheati in indeplinirea sarcinilor, precum si la orele de lucru;
(ii) organizatia-gazda asigura cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, precum si eventualele costuri privind indepartarea;
(iii) au varsta de peste 14 ani inclusiv;
(iv) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor;
f) celor care urmeaza tratament medical de lunga durata, in cadrul institutiilor medicale publice sau private, daca prezinta scrisoare de acceptare din partea institutiilor respective, in care sa fie precizate diagnosticul si durata tratamentului. Aceasta viza poate fi acordata si pentru un eventual insotitor, care asista strainul aflat in imposibilitatea de a se ingriji singur, daca acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare;
g) celor care desfasoara alte activitati ce nu contravin legilor romane, daca isi justifica prezenta pe teritoriul Romaniei.
(2) Strainilor din categoriile prevazute la alin. (1) li se acorda viza daca:
a) prezinta dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
b) prezinta dovada asigurarii conditiilor de cazare;
c) prezinta certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine.

Articolul 56 – Prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca
(1) Strainilor intrati in Romania in scopul angajarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara, daca:
a) sunt titulari ai unei autorizatii de munca valabile;
b) prezinta contractul individual de munca vizat de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are sediul angajatorul sau o conventie civila incheiata cu o structura sportiva, in conditiile legii, daca strainii desfasoara activitati in calitate de sportiv profesionist;
c) salariul inscris in contractul individual de munca este cel putin la nivelul salariului minim garantat in plata;
d) actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca strainul este apt pentru a fi incadrat in munca;
e) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul public national, doar la prelungirile ulterioare sau daca intre data inregistrarii solicitarii pentru eliberarea autorizatiei si data inregistrarii cererii pentru eliberarea permisului de sedere au trecut mai mult de 60 de zile;
f) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente, daca angajatorul este persoana fizica.
(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara in scop de munca se acorda daca strainul prezinta documentele prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e), precum si daca indeplineste conditiile pentru prelungirea autorizatiei de munca.
(3) Cererea pentru prelungirea dreptului de sedere temporara se depune de catre strain cel tarziu la data incetarii dreptului de sedere.
(4) Dreptul de sedere temporara se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a autorizatiei de munca sau, dupa caz, cu perioada pentru care valabilitatea acesteia se prelungeste.
(5) Strainilor care pot fi incadrati in munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara autorizatie de munca, in conditiile legii, li se poate prelungi dreptul de sedere fara indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. a).

Articolul 69 – Alte situatii de prelungire a dreptului de sedere temporara
(3) La acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara, strainii prevazuti la alin. (1) lit. a), c), e), f) si g) trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere, cel putin la nivelul salariului mediu net pe economie, cei prevazuti la alin. (1) lit. d), in cuantum de cel putin 500 euro lunar proveniti din activitatea desfasurata in calitate de administrator.

Deci daca este angajat trebuie sa aiba venituri in cuantumul a minim un salariu minim pe economie.

Sursa: AvocatNet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: